ارتباط با ما

کیدکدینگ

آموزش برای کودکان و نوجوانان

کشف استعداد در سنین پایین میتواند آنها را شکوفا و پر انرژی کند علاوه بر آن روحیه ای در آنها ایجاد خواهد شد تا بتوانند با تفکر و تصمیمی خود آینده ای روشن برای خود بسازند مجموعه کیدکدینگ میتواند همیار خوبی برای آنها باشد.